34: ໂຄງ 5; (1 ປິສນາ ແມງຊອນ 2 ມື້ຂືນປີ ມະແມ) (3) ແສງນວນ ນ້ຳເນົ່າ